اعتراض به قرار دادسرا در جرم انتقال مال غیر

اعتراض به قرار دادسرا در جرم انتقال مال غیر

ریاست محترم شعبه .... بازپرسی

احتراما در خصوص پرونده کلاسه ... که در آن مرجع محترم رسیدگی و موکل تهی به صدور قرار جلب به دادرسی به شماره ... در خصوص اتهام ممانعت از حق صادر شده است، مستندا به دلایل ذیل به قرار صادره معترض بوده و تقاضای رسیدگی مجدد دارد.

  1. موکل دو باب آپارتمان مسکونی به متهم فروخته و سپس وی یکی از این واحدها را به صورت قولنامه­ای به شخصی به نام یوسف فروخته و ثموکل  را دریافت کرده است. آقای متهم پس از دریافت ثموکل  از خریدار به موکل مراجعه نموده و بدون این که کلامی درباره فروش ملک به شخص ثالث به میان آورد، خواستار اقاله معامله شد. لذا با تنظیم متنی اقدام به اقاله کرده اند و موکل مبلغ 192 میلیون تومان به  متهم پرداخته و آپارتمان موضوع معامله را تحویل گرفته است.
  2. متهم با وجود فروش ملک به آقای یوسف و با وجود صحت معامله و دریافت ثموکل ، کوچکترین مطلبی در مورد معامله دوم به موکل نگفته است و وی بیخبر از همه جا و با حسن نیت کامل قرارداد فیمابین را فسخ و پول را به متهم مسترد کرده و سپس یکی از واحدها را به شخصی به نام .... فروخته است. شهودی ذیل صورتجلسه اقاله را امضاء کرده­اند که می­توانند بر این امر گواهی دهند.
  3. آقای یوسف با طرح دعوای حقوقی به طرفیت موکل و متهم، خواهان تحویل مبیع شد و نهایتا رأی به نفع وی صادر شد. این در حالی بود که موکل هیچ سمتی در دعوا نداشت و دعوا متوجه موکل  نبود اما به دلیل این که از مسائل حقوقی آگاهی چندانی ندارد و به توصیه وکیل محترم طرف مقابل، وکیلی جهت دفاع معرفی نکرده، نتوانسته این موضوع را به آگاهی قاضی صادرکننده برساند. در جریان اجرای رأی، ظاهرا مامورین اجرا برای تحویل دادن مبیع به آقای یوسف با درب بسته مواجه شده و نهایتا با کسب تکلیف از دادستانی، اقدام به شکستن قفل درب ورودی خیابان و همچنین درب ورودی آپارتمان نمودند و متأسفانه کپی کلید جدید درب اصلی ساختمان به ساکنین سایر واحدها تحویل داده نشد. در پی این اقدام، ساکنان سایر واحدها با موکل  تماس گرفته با ناسزاگویی و بددهنی از موکل  خواستند که درب خانه را به رویشان باز کنم. موکل  هم در وضعیت استیصال ناچار به تعویض مجدد مغزی درب ورودی ساختمان شده است.

با توجه به این که درب ورودی ساختمان جزء مشاعات و محل عبور و مرور همگی ساکنین است، تعویض آن توسط مأمورین و عدم تهیه کپی برای همسایگان، موجب شد که موکل  ناچار از تعویض مجدد شود.

  1. آقای یوسف ... شکایات متعددی علیه موکل و متهم مطرح کرده است که هیچ یک از آنها منتهی به احراز مجرمیت نشده است و بازپرس محترم با استماع اظهارات موکل، قرار منع تعقیب موکل  را از اتهام انتقال مال غیر صادر کرده است.

بنابه مراتب فوق، به قرار صادره در خصوص جلب به دادرسی معترض بوده و تقاضا دارد ضمن   نقض قرار صادره، دستور مقتضی در مورد رفع نقص و تکمیل تحقیقات صادر گردد.

اعتراض به قرار دادسرا در جرم انتقال مال غیر
0 دیدگاه