جدید ترین عنوان ها

جدید ترین عنوان ها

نمونه ساده قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

نمونه ساده قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل

نمونه ساده قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل

ادامه مطلب ...

نمونه ساده موافقتنامه پیمانکاری

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

نمونه ساده موافقتنامه پیمانکاری

نمونه ساده موافقتنامه پیمانکاری

ادامه مطلب ...

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ادامه مطلب ...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن

ادامه مطلب ...

قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها

قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها

ادامه مطلب ...

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نحوه پرداخت یارانه به ساختمانهای غیردولتی موجود و در حال ساخت منتشره در روزنامه رسمی شماره 18809 مورخ 5 7 1388 شماره131164 ت

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نحوه پرداخت یارانه به ساختمانهای غیردولتی موجود و در حال ساخت منتشره در روزنامه رسمی شماره 18809 مورخ 5 7 1388 شماره131164 ت

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نحوه پرداخت یارانه به ساختمانهای غیردولتی موجود و در حال ساخت منتشره در روزنامه رسمی شماره 18809 مورخ 5 7 1388 شماره131164 ت

ادامه مطلب ...

حاق تبصره‌های (1) تا (5) به ماده (36) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

حاق تبصره‌های (1) تا (5) به ماده (36) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

حاق تبصره‌های (1) تا (5) به ماده (36) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمی‌باشد

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمی‌باشد

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمی‌باشد

ادامه مطلب ...

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

ادامه مطلب ...

قانون‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

قانون‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

قانون‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

ادامه مطلب ...

نقض تعهدات بایع تحت مواد 41 و 42 کنوانسیون بیع بین المللی و طرق جبرانی فصل دوم و پایانی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

نقض تعهدات بایع تحت مواد 41 و 42 کنوانسیون بیع بین المللی و طرق جبرانی فصل دوم و پایانی

نقض تعهدات بایع تحت مواد 41 و 42 کنوانسیون بیع بین المللی و طرق جبرانی فصل دوم و پایانی

ادامه مطلب ...

نقض تعهدات بایع تحت مواد 41 و 42 کنوانسیون بیع بین المللی و طرق جبرانی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

نقض تعهدات بایع تحت مواد 41 و 42 کنوانسیون بیع بین المللی و طرق جبرانی

نقض تعهدات بایع تحت مواد 41 و 42 کنوانسیون بیع بین المللی و طرق جبرانی

ادامه مطلب ...

نمایندگی،شعب و دفاتر رابط شرکت های خارجی در ایران

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

نمایندگی،شعب و دفاتر رابط شرکت های خارجی در ایران

نمایندگی،شعب و دفاتر رابط شرکت های خارجی در ایران

ادامه مطلب ...

مسئولیت مدنی در حمل و نقل هوایی کالا و مسافر

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

مسئولیت مدنی در حمل و نقل هوایی کالا و مسافر

مسئولیت مدنی در حمل و نقل هوایی کالا و مسافر

ادامه مطلب ...

عرف و مقررات متحدالشکل راجع به اعتبارات اسنادی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

عرف و مقررات متحدالشکل راجع به اعتبارات اسنادی

عرف و مقررات متحدالشکل راجع به اعتبارات اسنادی

ادامه مطلب ...

استقلال و بیطرفی داوران

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

استقلال و بیطرفی داوران

استقلال و بیطرفی داوران

ادامه مطلب ...

ارتباط ماده 442 قانون مجازات اسلامی با خطای پزشکی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

ارتباط ماده 442 قانون مجازات اسلامی با خطای پزشکی

ارتباط ماده 442 قانون مجازات اسلامی با خطای پزشکی

ادامه مطلب ...