جدید ترین عنوان ها

جدید ترین عنوان ها

آیا منظور از ذینفع که در تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ ها آمده همان مالک یا قائم‌مقام قانونی اوست؟

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

آیا منظور از ذینفع که در تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ ها آمده همان مالک یا قائم‌مقام قانونی اوست؟

آیا منظور از ذینفع که در تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ ها آمده همان مالک یا قائم‌مقام قانونی اوست؟

ادامه مطلب ...

رای شمـاره 963 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌ الیه زمینی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

رای شمـاره 963 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌ الیه زمینی

رای شمـاره 963 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌ الیه زمینی

ادامه مطلب ...

RESELLER AGREMENT

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

RESELLER AGREMENT

RESELLER AGREMENT

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

ادامه مطلب ...

قانون حاکم و محکمه صالح در قراردادهای خرید خارجی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

قانون حاکم و محکمه صالح در قراردادهای خرید خارجی

قانون حاکم و محکمه صالح در قراردادهای خرید خارجی

ادامه مطلب ...

نمونه انگلیسی قرارداد طراحی داخلی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

نمونه انگلیسی قرارداد طراحی داخلی

نمونه انگلیسی قرارداد طراحی داخلی

ادامه مطلب ...

HOW TO DRAFT A CONTRACT 2

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

HOW TO DRAFT A CONTRACT 2

HOW TO DRAFT A CONTRACT 2

ادامه مطلب ...

شرایط عمومی پیمان

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان

ادامه مطلب ...

انتخاب فرم نمونه مناسب برای قراردادهای پیمانکاری 3

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

انتخاب فرم نمونه مناسب برای قراردادهای پیمانکاری 3

انتخاب فرم نمونه مناسب 3

ادامه مطلب ...

انتخاب فرم نمونه مناسب 2

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

انتخاب فرم نمونه مناسب 2

انتخاب فرم نمونه مناسب 2

ادامه مطلب ...

انتخاب فرم نمونه مناسب قراردادها برای کارهای مهندسی و پیمانکاری

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

انتخاب فرم نمونه مناسب قراردادها برای کارهای مهندسی و پیمانکاری

انتخاب فرم نمونه مناسب قراردادها برای کارهای مهندسی و پیمانکاری

ادامه مطلب ...

قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

ادامه مطلب ...

نمونه قرارداد نمایندگی تجاری

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

نمونه قرارداد نمایندگی تجاری

نمونه قرارداد نمایندگی تجاری

ادامه مطلب ...

نمونه ساده قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

نمونه ساده قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل

نمونه ساده قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل

ادامه مطلب ...

نمونه ساده موافقتنامه پیمانکاری

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

نمونه ساده موافقتنامه پیمانکاری

نمونه ساده موافقتنامه پیمانکاری

ادامه مطلب ...

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ادامه مطلب ...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن

ادامه مطلب ...

قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها

قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها

ادامه مطلب ...

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نحوه پرداخت یارانه به ساختمانهای غیردولتی موجود و در حال ساخت منتشره در روزنامه رسمی شماره 18809 مورخ 5 7 1388 شماره131164 ت

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نحوه پرداخت یارانه به ساختمانهای غیردولتی موجود و در حال ساخت منتشره در روزنامه رسمی شماره 18809 مورخ 5 7 1388 شماره131164 ت

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نحوه پرداخت یارانه به ساختمانهای غیردولتی موجود و در حال ساخت منتشره در روزنامه رسمی شماره 18809 مورخ 5 7 1388 شماره131164 ت

ادامه مطلب ...

حاق تبصره‌های (1) تا (5) به ماده (36) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

حاق تبصره‌های (1) تا (5) به ماده (36) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

حاق تبصره‌های (1) تا (5) به ماده (36) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...