رأی شماره946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض

رأی شماره946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض

رأی شماره946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 668 چهارشنبه،28 اسفند 1392

سال هفتاد شماره 20112
رأی شماره946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض

شماره هـ/90/1293
تاریخ دادنامه : 5/12/1392 شماره دادنامه: 946 کلاسه پرونده : 90/1293
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محسن نوروزی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای محسن نوروزی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری، تجاری آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده صدور رأی وحدت رویه و رفع تعارض را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900012253 با موضوع دادخواست آقای محسن نوروزی به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری به موجب دادنامه شماره 8909970902803178ـ 25/12/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای محسن نوروزی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به این که شاکی با پایان کار به صورت مسکونی پلاک ثبتی شماره 1370ـ4526 در تاریخ 13/4/1387 را خریداری کرده است، الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری فاقد وجاهت قانونی است. لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شـعبه سـی‌ام دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره 8909980900012758 با موضوع دادخواست خانم سوزان رضوی به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار اداری به موجب دادنامه شماره 8909970903001168 ـ 26/10/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی خانم سوزان رضوی الزام شهرداری منطقه 12 تهران به صدور پایان کار اداری (برای پلاک ثبتی شماره 1373ـ4526 را خواسته است، شهرداری طی پاسخ شماره 32071/317ـ 7/9/1389 درخواست رد شکایت کرده است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و پاسخ فوق‌الذکر اولاً: شاکی مدعی است ملک در 50 سال قبل احداث شده است که این معنی مورد انکار مشتکی‌عنه نیز نیست. ثانیاً: ملک دارای پایان کار اداری مورخ 5/11/1361 است. ثالثاً: در گواهی پایان کار شماره 11542ـ 15/4/1385 نیز اداری آمده است. ثالثاً: در نامه شماره 16008ـ 26/3/1387 دارایی سوابق ملک اداری اعلام شده است. رابعاً: سند مطروح که در تاریخ 21/1/1369 صادر شده به نام صندوق قرض‌الحسنه منتظرالمهدی اصدار و تحویل شده است. خامساً: ادعای شهرداری به این که در صورت جلسه تفکیکی و سند شاکی ملک را به صورت مسکونی خریداری کرده است و اگر کاربری آن قبلاً غیرمسکونی بوده لذا مثمر ثمر نیست موجه نیست و نافی حقوق مکتسبه مالک نیست. سادساً: در صورت جلسه تفکیکی و سند مورد ادعای شهرداری صرفاً قید آپارتمان آمده ولی قید مسکونی ندارد. سابعاً: در نامه معاون فنی و شهرسازی مورخ 15/4/1365 به دفترخانه اسناد رسمی 43 تهران ملک را قدیمی و قبل از سال 1349 کلاً به صورت 6 واحد اداری و 3 باب مغازه اعلام کرده همچنین در نامه 20/12/1361 دیگر معاون فنی و شهرسازی ملک را دارای سه طبقه و زیرزمین (و با توجه به مدارک موجود که قبل از سال 1349 احداث شده) سه باب مغازه و مابقی را به صـورت اداری اعـلام کرده اسـت. علی‌هـذا با وارد دانستـن شـکایت به الزام شـهرداری به صدور پایان کار اداری طبق مقررات حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: با توجه به مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری خصوصاً گواهی‌های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه 12 در تاریخهای 20/12/1361 و 15/4/1365 مبنی بر صدور پایان کار 6 واحد اداری و سه باب مغازه، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض، رأی صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه 8909970903001168 ـ 26/10/1389 مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20112
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)