تصویب‌نامه در خصوص لغو عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

تصویب‌نامه در خصوص لغو عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

تصویب‌نامه در خصوص لغو عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 668 چهارشنبه،28 اسفند 1392

سال هفتاد شماره 20112
تصویب‌نامه در خصوص لغو عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

شماره189678/ت50296هـ 25/12/1392
تصویب‌نامه در خصوص لغو عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت‌ وزیران در جلسه21/12/1392 به پیشنهاد شماره258365/60 مورخ 3/12/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک لغو می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیرینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12112
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)