تصویب‌نامه شماره 124610 ت44547ک مورخ 6 6 1389

تصویب‌نامه شماره 124610 ت44547ک مورخ 6 6 1389

تصویب‌نامه شماره 124610 ت44547ک مورخ 6 6 1389


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 706 سه‌شنبه،28 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20229
اصلاح تبصره اصلاحی ماده (1) تصویب‌نامه شماره 124610/ت44547ک مورخ 6/6/1389

شماره57348/ت50581هـ 25/5/1393
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه 25/4/1393 به پیشنهاد شماره 150176 مورخ 15/2/1393 سازمان انرژی اتمی ایران و تأیید وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ تصویب کرد:
در تبصره اصلاحی ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 124610/ت44547ک مورخ 6/6/1389 عبارت «و قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب1368ـ» حذف می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20229
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)