حل و فصل اختلافات از طریق داوری

حل و فصل اختلافات از طریق داوری

داوری یک نوع قضاوت خصوصی است؛ بدین معنا که افراد با اراده و میل باطنی و طیب خاطر ترجیح می دهند اختلافات ما بین خود را بدون مراجعه به نهاد های حکومتی (دادگاهها یا مراجع شبه قضایی) توسط داور یا داوران مرضیالطرفین، حل و فصل نمایند .مزیت مهم داوری نسبت به رسیدگیهای دادگستری این است که رسیدگی به صورت خصوصی و محرمانه، در زمانی بسیار کوتاهتر و با هزینهای کمتر و توسط اشخاصی متخصص انجام میگیرد و از لحاظ اجرایی نیز با رأی دادگاه همسنگ است. 

مدیریت داوری توسط سازمان داوری از جمله متضمن تسهیل روند تعیین داور و کسب قبولی وی، تعیین تعداد داوران، تعیین محل داوری، تدوین و پرداخت حق‌الزحمه‌ی داوری، عزل داور و... است. این موسسه با بهره گیری از داوران متخصص آماده همکاری با کلیه شرکت ها و اصناف می باشد. شیوه همکاری به این صورت است که به تمامی موکلین و شرکتهای طرف قرارداد پیشنهاد میشود تا در تمامی قراردادهای خود با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، بندی استاندارد به شرح ذیل درج کنند و این مؤسسه را به عنوان مرجع داوری تعیین کنند. داوران این مؤسسه، با دریافت هزینه ای اندکی، مطابق با تعرفه قوه قضائیه، و با کسب مشورت از سایر کارشناسان و متخصصین عضو مؤسسه، رسیدگی های لازم را انجام و مبادرت به صدور رأی می کنند.

این موسسه با بهره گیری از داوران متخصص آماده همکاری با کلیه شرکتها و اصناف می باشد. شیوه همکاری به این صورت است که به تمامی موکلین و شرکتهای طرف قرارداد پیشنهاد میشود تا در تمامی قراردادهای خود با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، بندی استاندارد به شرح ذیل درج کنند و این مؤسسه را به عنوان مرجع داوری تعیین کنند. داوران این مؤسسه، با دریافت هزینهای اندکی، مطابق با تعرفه قوه قضائیه، و با کسب مشورت از سایر کارشناسان و متخصصین عضو مؤسسه، رسیدگیهای لازم را انجام و مبادرت به صدور رأی میکنند.

بند استاندارد ارجاع به داوری این مؤسسه:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مؤسسه حقوقی حامیان داد ارجاع میگردد که مطابق با آئین داوری این مؤسسه با رأی یک / سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.

مؤسسه داوری ما می‌تواند با ارائه خدمات و امکاناتی که در اختیار دارد پیشرفت فرایند داوری را تسهیل کند. این مؤسسه به اصحاب دعوا، داور یا داوران رسیده‌گی کننده امکان می‌دهد که به جای درگیری و اشتغال ذهنی به مقدمات داوری، مستقیما و به سرعت وارد اصل رسیده‌گی شوند و اختلاف به وجود آمده را حل کنند. خدمات دپارتمان داوری این مؤسسه از جمله شامل موارد زیر است:

1 - نصب داور در جایی که طرفین اختلاف نتوانسته‌اند در این خصوص به توافق برسند.

2 - مشخص کردن شروط طرفین مربوط به نصب داور و احراز شرایط مزبور

3 - مدیریت امور مالی مربوط به امر داوری

4 - نظارت بر فرایند داوری، رعایت مواعد و پیشرفت رسید‌گی

5 - فراهم کردن امکانات مادی برای برگزاری جلسات داوری از قبیل، اتاق جلسه، میز و صندلی، پروژکتور و...

6 - رسید‌گی به درخواست جرح و عزل داور

اداره‌ی فرآیند داوری در انواع قراردادهای تجاری و مهندسی

توصیه می‌شود تجار، مدیران شرکتها و تأمین کنندگان خدمات مهندسی، در ضمن قراردادهای خود، ماده‌ای را برای ارجاع اختلاف به داوری مؤسسه حامیان داد اختصاص دهند و متن ذیل را در تنظیم متن ماده مربوط به ارجاع به داوری مد نظر قرار دهند.

بند استاندارد ارجاع به داوری این مؤسسه

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مؤسسه حقوقی حامیان داد ارجاع میگردد که مطابق با آئین داوری این مؤسسه با رأی یک / سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.

در صورتی که طرفین بر داوری شخص معینی توافق نموده باشند، شخص مزبور نیز ذیل قرارداد را به عنوان داور امضا و بدین ترتیب قبول سمت خود را اعلام میکند. همچنین می‌توان قبولی او را به طور مستقل اخذ کرد. طرفین اختلاف می‌توانند پیش یا پس از بروز اختلاف، قراردادی با داور یا داوران منعقد کنند که طرفین چنین قراردادی داور یا داوران از یک سو و اصحاب اختلاف از سوی دیگر هستند. این قرارداد می‌تواند حاوی مشخصات طرفین اختلاف و داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف، مدت داوری، محل داوری، اسقاط حق اعتراض، آیین دادرسی حاکم بر داوری، قانون یا قواعد ماهوی که داور باید بر اساس آنها رأی صادر کند. دپارتمان داوری مؤسسه حامیان داد، قراردادهای استانداردی تحت عنوان قرارداد داور در اختیار اصحاب دعوا و داوران می گذارد که جزئیات ضروری در آنها لحاظ شده است.

شیوه دیگر این است که طرفین به اعلام ارجاع اختلاف به داور مرضی الطرفین اکتفا کنند و ذکری از نام داور نیاورند و انتخاب داور و اخذ قبولی از او یا انعقاد قرارداد داوری را به زمان بروز اختلاف موکول کنند. توصیه ما این است که از این شیوه جز در مواردی که امکان توافق بر شخص خاص وجود ندارد، استفاده نشود. علت این است که به هنگام بروز اختلاف معمولا یکی از طرفین از تعیین داور طفره می رود و به مکاتبات و اظهارنامه های طرف مقابل در مورد تعیین داور مرضی‌الطرفین وقعی نمی نهد یا کسانی را معرفی می‌کند که می داند مورد وثوق و تایید طرف مقابل نخواهد بود و بدین ترتیب مانع تشکیل دیوان داوری و حل اختلاف می شود. در چنین شرایطی طرف متضرر مجبور است تعیین داور را از دادگاه صالح درخواست کند و این امر خود مستلزم تشریفاتی وقت‌گیر است.

ذکر این نکته ضروری است که در داوری های موردی، طرفین می‌توانند تعیین داور را بر عهده‌ی مراجع رسمی یا اشخاص مورد وثوق قرار دهند، مثلا در تنظیم مواد مربوط به حل اختلاف در قرارداد فیمابین مقرر شود که: «... داور واحد، بنا به درخواست هر یک از طرفین، توسط (مثلاً) اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی، اتاق بازرگانی بین‌المللی، سازمان نظام پزشکی یا نظام مهندسی استان، اتحادیه‌ی فلان، سندیکای بهمان... انتخاب و معرفی خواهد شد...»

حل و فصل اختلافات از طریق داوری
0 دیدگاه