کار و بیمه تأمین اجتماعی

کار و بیمه تأمین اجتماعی

کار و بیمه تأمین اجتماعی
16بهمن 1397

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است که در این راستا، هم سازمان بیمه تأمین اجتماعی و هم بیمه شدگان و ادارات و شرکتهای بیمه شده به علت عدم آگاهی های لازم با مشکلاتی مواجه هستند. این مشکلات از آنجا ناشی می شوند که قاطبه مردم اطلاع چندانی از میزان و نحوه محاسبه حق بیمه و جرایم مربوط به آن ندارند. تجار و فعالان اقتصادی نیز با مشکلات مختلفی از جمله نحوه محاسبه و وصول حق بیمه برای پروژه ها و کارگران خود مواجه اند. حضور در مراجع حل اختلاف سازمان بیمه تأمین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی مستلزم تسلط به قوانین خاص مربوط به این حوزه و آشنایی با رویه ها و روندهای اداری جاری در این مراجع است که این امر خود نیازمند داشتن تجربیات عمیق و سابقه حضور در مناصب مختلف است.

موسسه حقوقی و داوری حامیان داد با ارائه مشاوره تخصصی در رابطه با حقوق و مزایای مشمول و غیر مشمول حق بیمه، تکالیف بیمه ای کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی و بیمه های ساختمانی، شیوه های محاسبه حق بیمه و روشهای حسابداری مربوط به قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و غیر عمرانی و نیز اخذ وکالت و دفاع از حقوق موکلین و مراجعین مؤسسه در مراجع حل اختلاف در صدد است تا بتواند کمکی به حل مشکلات مردم و تجار و مدیران شرکتها در این حوزه نماید.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است که در این راستا، هم سازمان بیمه تأمین اجتماعی و هم بیمه شدگان و ادارات و شرکتهای بیمه شده به علت عدم آگاهی های لازم با مشکلاتی مواجه هستند. این مشکلات از آنجا ناشی می¬شوند که قاطبه مردم اطلاع چندانی از میزان و نحوه محاسبه حق بیمه و جرایم مربوط به آن ندارند. تجار و فعالان اقتصادی نیز با مشکلات مختلفی از جمله نحوه محاسبه و وصول حق بیمه برای پروژه¬ها و کارگران خود مواجه¬اند. حضور در مراجع حل اختلاف سازمان بیمه تأمین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی مستلزم تسلط به قوانین خاص مربوط به این حوزه و آشنایی با رویه¬ها و روندهای اداری جاری در این مراجع است که این امر خود نیازمند داشتن تجربیات عمیق و سابقه حضور در مناصب مختلف است.

موسسه حقوقی و داوری حامیان داد با ارائه مشاوره تخصصی در رابطه با حقوق و مزایای مشمول و غیر مشمول حق بیمه، تکالیف بیمه¬ای کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی و بیمه¬های ساختمانی، شیوه های محاسبه حق بیمه و روشهای حسابداری مربوط به قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و غیر عمرانی و نیز اخذ وکالت و دفاع از حقوق موکلین و مراجعین مؤسسه در مراجع حل اختلاف در صدد است تا بتواند کمکی به حل مشکلات مردم و تجار و مدیران شرکتها در این حوزه نماید.

انجام مشاوره در ارتباط با قوانین کار و مقررات تأمین اجتماعی بخش مهمی از خدمات مؤسسه ماست که بخشی از انها به شرح ذیل است:

1 - حقوق و مزایای مشمول و غیر مشمول حق بیمه و کسور حق بیمه به پرداختی های مشمول حق بیمه

2 - تکالیف بیمه ای کارفرمایان در اخذ مفاصاً حساب های مربوط به تأمین اجتماعی ( ترهین بانکی – پروانه کسب – کارت بازرگانی و نقل و انتقال کارگاهها )

3 - تکالیف بیمه ای پیمانکاران پس از انعقاد قرارداد و خاتمه عملیات پیمانکاری

4 - چگونگی اخذ مفاصاً حساب قراردادهای پیمانکاری از ادارات تأمین اجتماعی 

5 - شیوه های محاسباتی حق بیمه و روشهای حسابداری مربوط به قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و غیر عمرانی

6 - شیوه های محاسباتی حق بیمه و روشهای حسابداری مربوط به اقلام حسابرسی انجام یافته از طرف تأمین اجتماعی

7 - تنظیم لایحه دفاعی کارفرمایان و پیمانکاران در اعتراض به مطالبات غیر واقعی حق بیمه برای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی

8 - امور مربوط بیمه شدگان تأمین اجتماعی از جمله امور راجع به بازنشستگی، از کار افتادگی، دریافت مقرری بیمه بیکاری و غیره