مهندس سامان سوزنی

رزومه مهندس سوزنی کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس ارشد کشاورزی، کارشناس حقوق

مهندس سامان سوزنی

کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس ارشد کشاورزی، کارشناس حقوق

سوابق شغلی و فعالیتهای اجتماعی

مدیر کارخانه اختر لبن تبریز
مسئول امور اداری آذر نوش شرق
موسس و مدیر عامل دامپرور گستر
کارشناس رسمی دادگستری
 نماینده کارگران در هیأت اختلاف اداره کار اذر شهر
عضو شورای حل اختلاف دادگستری ممقان
مشاور فرمانداری اسکو


دوره های آموزشی و گواهینامه های تخصصی

کاور رایانه
مدیریت عمومی
طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
رتبه برتر سرعت و دقت
شناخت قوانین و مقررات حقوقی پیمانها
قوانین کار و امور اجتماعی
کارگزینی و امور پرسنلی
مدیریت رفتار سازمانی
بیمه و ارزیابی خسارت و تربیت مدیران فنی